DISC dành cho cộng đồng 21.10.2017

Thể theo yêu cầu của một số doanh nghiệp đã tổ chức chương trình “DISC –  thấu hiểu lòng người trong 10 giây” muốn tổ chức lớp cho những người bận ca làm việc, và một số anh chị đã học muốn cho bạn bè người thân được tham dự.

Read more