Tham gia

Ai cũng có thể tham gia.

(Thông tin trong mẫu đăng ký này để Ban liên lạc tình nguyện viên liên hệ với bạn dễ dàng mà thôi)

Lưu ý: Ngoại trừ “họ tên”, “email”, và “điện thoại” là bắt buộc nhập, các thông tin khác có thể để trống.

 1. Chuyên gia tình nguyện

2. Tình nguyện viên tổ chức

3. Thành viên tham dự