QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Chương trình được tổ chức 1 ngày vào chủ nhật khi số lượng đăng ký cho mỗi chuyên đề đủ 10 người.

Khách hàng

 • Global business (Kinh doanh toàn cầu)

 • Business model Canvas (Xây dựng mô hình kinh doanh)

 • Competitive Strategy (Chiến lược cạnh tranh)

 • Blue Ocean Strategy (Chiến lược đại dương xanh)

 • Marketing Management (Quản trị marketing)

Thị trường

 • Finance management (Quản trị tài chính cho nhà quản lý cấp cao)

 • Investment strategy (Chiến lược đầu tư)

 • Negotiation strategy (Chiến lược đàm phán)

 • International business (Kinh doanh quốc tế)

 • Supply chain management (Quản trị chuỗi cung ứng)

Quy trình-Hệ thống

 • Management of Information System (Hệ thống hóa doanh nghiệp với công nghệ Google)

 • Management (Quản trị và đo lường năng lực quản lý)

 • Build to Last (xây dựng doanh nghiệp để trường tồn)

 • Good to Great (Công thức xây dựng doanh nghiệp từ tốt tới vĩ đại)

 • Managerial Accounting (Kế toán quản trị cho nhà quản lý cấp cao)

Học tập-Phát triển

 • DISC-Understand people (DISC- hiểu người trong 10s)

 • Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực)

 • Recruitment and Selection (Tuyển dụng)

 • Talent Management (Quản trị nhân tài)

 • Learning and Development (Học tập và phát triển)

 • Compensation & Benefit (Lương, thưởng và đãi ngộ)

 • Performance Management (Quản trị hiệu quả)

 • Change Management (Quản trị sự thay đổi)

 • Organizational Culture (Đo lường văn hóa doanh nghiệp)