Professional Entrepreneurship Program

Exclusively for business owners, managers, professionals and the individuals that are dedicated to learn best practices & apply

Trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và cạnh tranh, năng lực Entrepreneurship là yếu tố quyết định sự thành công của một tổ chức. Khả năng đổi mới, quản lý rủi ro và sáng tạo trở thành cần thiết để tồn tại trong môi trường kinh doanh biến đổi liên tục. 

PEP - Professional Entrepreneurship Program giúp tổ chức thấu hiểu và áp dụng các yếu tố này để đảm bảo thành công trong môi trường kinh doanh quốc tế đầy biến đổi

Chuyên gia đào tạo

Prof Ian Mckechnie

Accomplished Researcher, Serving as a Board Member at Charisma University

Dr. Pete Ooi

PhD (Mgmt). PD (Oxford)

Founder of Global Leadership Academy (GLA)

Dr. Tri Trinh

PhD, Researcher, Expert Consultant

Founder of Vita share community (VS)

Dr. Timothy Nam

PhD, Researcher, Expert Consultant, and Visionary Leader

Nội dung chương trình:

Đối tượng tham gia:

Giá trị cộng thêm:

Trải nghiệm khác:

PEP là một chương trình dành cho những người muốn nắm vững các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp và quản lý kinh doanh.