NGHIÊN CỨU

Giải quyết các thách thức phức tạp và tạo ra những thay đổi đột phá ứng dụng vào doanh nghiệp

3 công trình nghiên cứu của Vita Share dành cho cộng đồng
Nghiên cứu bắt đầu từ đâu?

Nghiên cứu bắt đầu khi:

Doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức, hàng loạt câu hỏi đặt ra:

và hơn thế...

Tác động của nghiên cứu như thế nào?

Đối với doanh nghiệp

Đối với sự phát triển cá nhân

Quá trình nghiên cứu

Giới thiệu nghiên cứu/Phương pháp nghiên cứu

Xác định đề tài nghiên cứu dựa theo hiện trạng thực tại của doanh nghiệp

Tổng quan về tài liệu khoa học liên quan

Phân tích dữ liệu và Kết quả (Quyết định dựa trên thống kê)

Thảo luận và Kết luận chiến lược triển khai

Đối tượng tham gia

Nghiên cứu là công cụ của con người để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi nhức nhối, phát triển kiến thức và hiểu biết cũng như tìm ra giải pháp cho mọi loại vấn đề.